1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Meduza Łeba Barbara Beyer z siedzibą:  ul. Olszewskiego 3A, 84-360 Łeba.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Meduza Łeba Barbara Beyer nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@meduza-leba.pl.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes –udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą pracownicy Meduza Łeba Barbara Beyer, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b) prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

c)prawo do wniesienia sprzeciwu,w przypadku przetwarzania danych w celu odpowiedzi na wiadomości kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego,d)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.

8. W przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby bieżącej obsługi technicznej sklepu internetowego mogą brać również udział podmioty świadczące usługi techniczne związane z utrzymaniem poprawnego działania sklepu internetowego w przypadku gdy prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe.

9. W naszym sklepie internetowym są używane następujące pliki cookies podmiotów trzecich: Google Ads, Facebook Pixel, Google Analytics, Google Tag Manager, oraz pliki cookies narzędzi społecznościowych.